Szczegóły pliku

Zawiadomienie podatnika o zmianie podmiotu prowadzacego se Zawiadomienie podatnika o zmianie podmiotu prowadzacego serwis Popularne

Zasady przekazywania serwisu urządzeń fiskalnych ELZAB SA
Obowiązują od 1.07.2019r.

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. (DU, poz.816, 30.04.2019r.) zmianie ulegają zasady przekazywania serwisu urządzeń fiskalnych pomiędzy partnerami ELZAB SA. Opisany poniżej sposób postępowania ma na celu:-zapewnienie prawidłowego i skutecznego powiadomienia ELZAB SA przez podatnika o zmianie podmiotu prowadzącego serwis,-powiadomienie serwisu dotychczasowego(SD) i serwisu przejmującego(SP) o zmianie,-doprowadzenie do odpowiednich zmian w ewidencjach kas u producenta ELZAB SA, właściwych urzędach skarbowych i zainteresowanych firmach serwisowych.

I.Podstawa prawna.

Uprawnienia podatnika do zmiany serwisu.

§9.3. Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.

§9.4. Podatnik dokonując zmiany, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów, o którym mowa w § 50.

Obowiązki podmiotu prowadzącego serwis przy przejęciu serwisu.

W stosunku do ELZAB,

§ 41. 1. Podmiot prowadzący serwis główny prowadzi dokumentację serwisu.

§ 41. 2. Podmiot prowadzący serwis przekazuje podmiotowi prowadzącemu serwis główny dokumentację serwisu lub jej kopię, za okresy kwartalne, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. W przypadku przekazania dokumentacji serwisu podmiot prowadzący serwis zachowuje jej kopię.

W stosunku do urzędu skarbowego

§ 53. W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis podmiot prowadzący serwis, właściwy po zmianie, składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.

Procedura zmiany serwisu urządzeń fiskalnych na wniosek podatnika.

1. Zgodnie z powyżej cytowanymi przepisami zmiana serwisu dokonywana jest na wniosek podatnika. Podatnik, który decyduje się na zmianę firmy serwisowej obsługującej urządzenia fiskalne będące jego własnością:

 - uzgadnia z firmą serwisową (zwaną dalej serwisem przejmującym  - SP), której zamierza powierzyć obsługę kas, warunki dalszej współpracy,

 - sprawdza na stronach www.gov.pl/kasy online czy wybrana firma SP zatrudnia serwisantów, którzy dysponują ważnymi uprawnieniami do serwisowania urządzeń, które będą przedmiotem obsługi serwisowej,

- w terminie do 5 dni powiadamia ELZAB SA o dokonanym wyborze firmy serwisowej wypełniając odpowiedni formularz

- zawiadomienie podatnika o zmianie podmiotu prowadzącego serwis. Formularz jest powyżej dostępny w formacie PDF. Formularz powinien być wypełniony czytelnie, opatrzony pieczęcią firmową i podpisany przez właściciela firmy lub osobę go reprezentującą. Tak przygotowany dokument należy wysłać drogą mailową, w formie załącznika NIP.PDF (pod litery NIP należy wpisać numer NIP podatnika), na adres zmianyserwisu@elzab.pl - formularz ten może być przesłany również za pośrednictwem serwisu SERWISU PRZEJMUJĄCEGO,

- jednocześnie powiadamia serwis dotychczas obsługujący podatnika o decyzji powierzenia serwisu innej firmie.

2. Serwis przejmujący, który uzgodnił z podatnikiem przejęcie serwisu urządzeń fiskalnych będących jego własnością jest zobowiązany do:

- dokonania odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej potwierdzających przejęcie serwisu,

- powiadomienia właściwego dla podatnika urzędu skarbowego o zmianach na druku

- załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (DU poz. 816 z dnia 30.04.2019r.),-dokonania odpowiednich wpisów w EKKR w module ISOPH poprzez założenie elektronicznych książek dla urządzeń fiskalnych objętych obsługą serwisową.

Wyjaśnienie skrótów użytych w tekście.

EKKR - elektroniczna książka kasy rejestrującej,

SP-firma serwisowa przejmująca obsługę serwisową,

SD-firma serwisowa obsługująca urządzenia podatnika dotychczas,

ISOPH -internetowy system obsługi partnerów handlowych, dedykowany partnerom handlowym

ELZAB SA portal wymiany informacji,

MF-Ministerstwo Finansów RP.

 

Zespół ELZAB SA

Information
Dodany 01-07-2019
Data modyfikacji 01-07-2019
Wersja:
Wielkość 166.38 KB
Oceny
(1 głos)
Dodany przez Jupiter
Zmieniony przez Jupiter
Pobrany 372
Licencja
Cena
© 1998-2019 Jupiter  GRYFÓW ŚLĄSKI    Kontakt: 757814388, 757811454     E-MAIL     FACEBOOK

Szukaj