Szczegóły pliku

Zawiadomienie podatnika o zmianie podmiotu prowadzacego se Zawiadomienie podatnika o zmianie podmiotu prowadzacego serwis Popularne

Zasady przekazywania serwisu urządzeń fiskalnych ELZAB SA
Obowiązują od 1.07.2019r.

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019r. (DU, poz.816, 30.04.2019r.) zmianie ulegają zasady przekazywania serwisu urządzeń fiskalnych pomiędzy partnerami ELZAB SA. Opisany poniżej sposób postępowania ma na celu:-zapewnienie prawidłowego i skutecznego powiadomienia ELZAB SA przez podatnika o zmianie podmiotu prowadzącego serwis,-powiadomienie serwisu dotychczasowego(SD) i serwisu przejmującego(SP) o zmianie,-doprowadzenie do odpowiednich zmian w ewidencjach kas u producenta ELZAB SA, właściwych urzędach skarbowych i zainteresowanych firmach serwisowych.

I.Podstawa prawna.

Uprawnienia podatnika do zmiany serwisu.

§9.3. Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.

§9.4. Podatnik dokonując zmiany, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów, o którym mowa w § 50.

Obowiązki podmiotu prowadzącego serwis przy przejęciu serwisu.

W stosunku do ELZAB,

§ 41. 1. Podmiot prowadzący serwis główny prowadzi dokumentację serwisu.

§ 41. 2. Podmiot prowadzący serwis przekazuje podmiotowi prowadzącemu serwis główny dokumentację serwisu lub jej kopię, za okresy kwartalne, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. W przypadku przekazania dokumentacji serwisu podmiot prowadzący serwis zachowuje jej kopię.

W stosunku do urzędu skarbowego

§ 53. W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis podmiot prowadzący serwis, właściwy po zmianie, składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, aktualizację zgłoszenia danych dotyczących kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.

Procedura zmiany serwisu urządzeń fiskalnych na wniosek podatnika.

1. Zgodnie z powyżej cytowanymi przepisami zmiana serwisu dokonywana jest na wniosek podatnika. Podatnik, który decyduje się na zmianę firmy serwisowej obsługującej urządzenia fiskalne będące jego własnością:

 - uzgadnia z firmą serwisową (zwaną dalej serwisem przejmującym  - SP), której zamierza powierzyć obsługę kas, warunki dalszej współpracy,

 - sprawdza na stronach www.gov.pl/kasy online czy wybrana firma SP zatrudnia serwisantów, którzy dysponują ważnymi uprawnieniami do serwisowania urządzeń, które będą przedmiotem obsługi serwisowej,

- w terminie do 5 dni powiadamia ELZAB SA o dokonanym wyborze firmy serwisowej wypełniając odpowiedni formularz

- zawiadomienie podatnika o zmianie podmiotu prowadzącego serwis. Formularz jest powyżej dostępny w formacie PDF. Formularz powinien być wypełniony czytelnie, opatrzony pieczęcią firmową i podpisany przez właściciela firmy lub osobę go reprezentującą. Tak przygotowany dokument należy wysłać drogą mailową, w formie załącznika NIP.PDF (pod litery NIP należy wpisać numer NIP podatnika), na adres zmianyserwisu@elzab.pl - formularz ten może być przesłany również za pośrednictwem serwisu SERWISU PRZEJMUJĄCEGO,

- jednocześnie powiadamia serwis dotychczas obsługujący podatnika o decyzji powierzenia serwisu innej firmie.

2. Serwis przejmujący, który uzgodnił z podatnikiem przejęcie serwisu urządzeń fiskalnych będących jego własnością jest zobowiązany do:

- dokonania odpowiednich wpisów do książki kasy rejestrującej potwierdzających przejęcie serwisu,

- powiadomienia właściwego dla podatnika urzędu skarbowego o zmianach na druku

- załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (DU poz. 816 z dnia 30.04.2019r.),-dokonania odpowiednich wpisów w EKKR w module ISOPH poprzez założenie elektronicznych książek dla urządzeń fiskalnych objętych obsługą serwisową.

Wyjaśnienie skrótów użytych w tekście.

EKKR - elektroniczna książka kasy rejestrującej,

SP-firma serwisowa przejmująca obsługę serwisową,

SD-firma serwisowa obsługująca urządzenia podatnika dotychczas,

ISOPH -internetowy system obsługi partnerów handlowych, dedykowany partnerom handlowym

ELZAB SA portal wymiany informacji,

MF-Ministerstwo Finansów RP.

 

Zespół ELZAB SA

Information
Dodany 01-07-2019
Data modyfikacji 01-07-2019
Wersja:
Wielkość 166.38 KB
Oceny
(0 głosów)
Dodany przez Jupiter
Zmieniony przez Jupiter
Pobrany 190
Licencja
Cena
Polecam Fakturownia.pl - prosty program do fakturowania online

Kasy fiskalne

Od 1 lipca zmiany stawek VAT niektórych towarów

1 lipca 2020r. zacznie obowiązywać ustawa z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ulegną zmianie stawki VAT niektórych towarów. Będą wymagane zmiany stawek VAT towarów w kasach fiskalnych.

Więcej…

Ministerstwo Finansów informuje o procedurze przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19

W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony producentów oraz podmiotów zajmujących się serwisem kas rejestrujących, dotyczącymi obaw serwisantów w zakresie przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19, Ministerstwo Finansów informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374).

Wniosek powinien być złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej.

Źródło: podatki.gov.pl

Kasa fiskalna - komunikat - mniej niż 30 rek. | mniej niż 30 rekordów pozostało w pamięci fiskalnej, wolnych miejsc xx, odliczanie

Każde urządzenie fiskalne (kasa fiskalna, drukarka fiskalna) posiada wbudowaną pamięć (moduł fiskalny) w której przechowuje wykonywane przez użytkownika raporty dobowe. Po zakupie i fiskalizacji moduł fiskalny jest pusty, ale w miarę użytkowania ulega on zapełnieniu.

Więcej…

Jaka kasa fiskalna online dla serwisów samochodowych?

Nowa ustawa VAT 2019 z dniem 1 maja 2019r. wprowadziła wiele zmian w polityce fiskalnej. Nakłada ona obowiązek na grupy podatników które będą musiały rozpocząć rejestrację sprzedaży za pomocą nowych kas fiskalnych ONLINE. Jedną z pierwszych branż, które będą musiały dokonać zmian będą podatnicy sprzedający paliwo oraz świadczący usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon.

Więcej…

Bezpłatny terminal POS dla Twojej firmy

Terminale płatnicze POS na stałe zagościły w sklepach i punktach usługowych w Polsce. Mimo to jest wiele miejsc gdzie trudno nam zapłacić kartą płatniczą czy telefonem. Wiele firm obawia się wprowadzenia takich terminali do swojego biznesu. Obawiają się kosztów takich terminali, które obecnie znacznie spadły i wcale nie są wysokie. Co ciekawe obecnie można mieć nowoczesny terminal płatniczy całkowicie bezpłatnie.

Więcej…

Kasy fiskalne ON-LINE - Ustawa o VAT weszła w życie z dniem 1 maja 2019r. (aktualizacja 23-05-2019)

AKTUALIZACJA (23-05-2019)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych dla wszystkich urządzeń fiskalnych (online, kopia papierowa i kopia elektroniczna) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

A=23%
B=8%
C=5%
D=0%
E=ZW
F,G – stawki dodatkowe lub zero techniczne.

W kasach, które pracowały na rynku jeszcze przed 1 maja 2019 roku, należy dokonać zmiany stawek VAT na powyższą kolejność najpóźniej do 31 lipca 2019 roku. Dodatkowo osoby obsługujące kasę fiskalną (kasjerzy) muszą wypełnić Oświadczenie kasjera o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

Firma Jupiter od 2000r. jest autoryzowanym sprzedawcą i serwisantem kas fiskalnych ELZAB. Prowadzimy sprzedaż i serwis kas fiskalnych online na terenie miejscowości: Gryfów Śląski, Mirsk, Lwówek Śląski, Lubań, Świeradów Zdrój, Leśna oraz terenach powiatu Lwóweckiego i Lubańskiego. Zobacz CENNIK KAS FISKALNYCH ONLINE

Więcej…
© 1998-2019 Jupiter  GRYFÓW ŚLĄSKI    Kontakt: 757814388, 757811454     E-MAIL     FACEBOOK

Szukaj